ObchodnýServer.sk online

ObchodnýServer.sk - Najväčší internetový trh

meno:       heslo:   prihlásiť sa  
ponuky/dopyty o nás reklama a služby linky zaregistrovať sa zabudol som heslo vložiť ponuku/dopyt
 
  Všeobecné obchodné podmienky zrušiť 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1.1. Spoločnosť Leonidas, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") so sídlom Kozmonautická 3, 821 03 Bratislava, IČO: 44639295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, v oddieli: Sro, vo vložke číslo: 56928/B je prevádzkovateľom internetového portálu www.obchodnyserver.sk a je oprávnená k poskytovaniu služieb na jednotlivých www stránkach tohto portálu podľa platnej ponuky.
1.2. Objednávateľ reklamy (ďalej len „objednávateľ reklamy“ alebo "objednávateľ") je fyzická osoba, právnická osoba, priamy zákazník, reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach internetového portálu ObchodnýServer.sk .
1.3. Užívateľ stránky www.obchodnyserver.sk, ktorý vkladá inzerát a objednávateľ sponzorovaného inzerátu (ďalej len „objednávateľ inzerátu“ alebo „objednávateľ“ ) je subjekt, ktorý je registrovaný v obchodnom alebo živnostenskom registri v Slovenskej republike.
1.4. Objednávateľ ostatných služieb (ďalej len „objednávateľ ostatných služieb“ alebo "objednávateľ") je fyzická osoba, právnická osoba, priamy zákazník, reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca si ostatné služby na stránkach internetového portálu ObchodnýServer.sk .

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje nasledovné služby:
zobrazovanie inzerátov na stránke www.obchodnyserver.sk
zobrazovanie inzerátov vo forme sponzorovaných na stránke www.obchodnyserver.sk
zverejňovanie plošnej reklamy ( hlavne banerovej) na stránkach www.obchodnyserver.sk
ostatné služby podľa platného cenníka alebo na základe dohody s objednávateľom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah služieb podľa vlastného uváženia. Zobrazovanie inzerátov, zobrazovanie inzerátov vo forme sponzorovaných a zverejňovanie plošnej reklamy na stránkach www.obchodnyserver.sk je uskutočňované len v prípade, ak je užívateľ, objednávateľ inzerátu alebo objednávateľ reklamy registrovaný a evidovaný na stránkach www.obchodnyserver.sk .

3. SPONZOROVANÉ INZERÁTY
 
3.1. Sponzorované inzeráty sa zobrazujú prednostne pred normálnymi (nesponzorovanými) inzerátmi a sú označené ikonou sponzorované.
3.2. Služby zobrazovania sponzorovaného inzerátu sa objednávajú vyplnením a potvrdením tlačidla „Objednať“ príslušného objednávkového formulára pre sponzorované inzeráty na portáli ObchodnýServer.sk. Platnosť objednávky zverejnenia sponzorovaného inzerátu je 2 mesiace. V prípade zrušenia objednávky alebo prepísania objednávky inou objednávkou úkonom, ktorý umožňuje stránka ObchodnýServer.sk, je platnosť objednávky skončená daným úkonom. Prevádzkovateľ zaradí inzerát medzi sponzorované s aktualizovaným dátumom až v prípade zaplatenia príslušnej sumy za daný inzerát. Začiatok doby zverejnenia inzerátu ako sponzorovaného je podmienený zaplatením príslušnej sumy za objednanú službu prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa inzerátu.

4. REKLAMA A OSTATNÉ SLUŽBY
 
4.1. Objednávanie reklamy
4.1.1. Reklama na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej objednávky (prípustné vo forme faxu alebo e-mailu) so všetkými náležitosťami spravidla 8 pracovných dní pred zobrazením reklamy. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia (prípustné vo forme faxu alebo e-mailu) obidvomi zmluvnými stranami.
4.1.2. Na základe objednávky objednávateľa reklamy, spĺňajúcej všetky potrebné náležitosti , prevádzkovateľ vystaví objednávateľovi reklamy písomné potvrdenie objednávky (prípustné vo forme faxu alebo e-mailu) spravidla do 3 pracovných dní.
4.1.3. Objednanie služby objednávateľom reklamy sa musí uskutočniť najmenej 8 pracovných dní pred zobrazením reklamy. V opačnom prípade má právo prevádzkovateľ nezobraziť reklamu alebo zobraziť reklamu po splnení podmienok v článku 6.3. najneskôr ôsmy deň nasledujúcom po dni, kedy bola reklama objednaná objednávkou spĺňajúcou všetky náležitosti.
4.1.4. Prevádzkovateľ a objednávateľ reklamy sa dohodli, že objednávka a následné potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu sú rovnocenné písomnej forme týchto úkonov a majú pre obe strany právnu záväznosť , pričom sa primerane dodržia ustanovenia § 40 ods. 4 OZ.
4.1.5. Prevádzkovateľ a objednávateľ reklamy sa môžu dohodnúť na iných termínoch uvedených v bodoch článkoch 4.1.1. - 4.1.3.

4.2. Náležitosti reklamy
Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ reklamy poskytnúť najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom začiatku reklamy. Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu musia splniť tieto podmienky:
súbor vo formáte .gif, .jpg, .png a flash (iné formáty podľa dohody)
maximálna doporučená dátová veľkosť súboru (banner 120x60 pixelov - max.6 kB, banner
  234x60 pixelov - max.10 kB, banner 468x60 pixelov - max 20kB)
veľkosť banneru podľa požadovanej reklamnej pozície (banner A - 120x60 pixelov, banner B -
  234x60 pixelov, banner C - 468x60 pixelov, iné veľkosti podľa dohody)
Prevádzkovateľ nie je povinný reklamné prvky prijať v prípade, že nespĺňajú vyššie uvedené kritériá. Po dohode prevádzkovateľa s objednávateľom je možná aj iná forma, produkt, veľkosť a typ reklamy.

4.3. Zmeny v reklame
Všetky podklady potrebné na zmenu reklamy musí objednávateľ reklamy poskytnúť najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

4.4. Ostatné služby
Ostatné služby na www stránkach prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej objednávky (prípustné vo forme faxu alebo e-mailu) so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia (prípustné vo forme faxu alebo e-mailu) obidvomi zmluvnými stranami.

5. ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVA
 
5.3. Zodpovednosť za obsah reklamy
Objednávateľ reklamy preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku internetovej reklamy alebo inzerátu a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich autorské právo a nekalú súťaž.
V prípade, že objednávateľ reklamy dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.
5.4. Práva prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo reklamu alebo inzerát odmietnuť a vymazať hlavne pokiaľ:
reklamný nosič je v rozpore s technickými požiadavkami
reklama alebo inzerát je v rozpore s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok
ide o reklamu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy na stránkach
  www.obchodnyserver.sk
reklama alebo inzerát svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú záujmom prevádzkovateľa
reklama alebo inzerát nie sú v súlade so zákonmi SR
hodnota reklamy je nižšia ako minimálna výška objednávky
je nedostatočne vyplnená objednávka reklamy, resp. nesprávna špecifikácia reklamy
v objednávke
je nedostatočne vyplnená objednávka inzerátu
je neskorá úhrada platby za reklamu
je neskoré dodanie objednávky reklamy
Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo inzerát alebo reklamu zaradiť do inej kategórie, ako bola zvolená samotným užívateľom , resp. objednávateľom.
Objednávateľ dáva súhlas prevádzkovateľovi na zverejnenie svojich údajov (vrátane osobných), ktoré objednávateľ vloží do stránky www.obchodnyserver.sk alebo ktoré poskytne prevádzkovateľovi v súvislosti so stránkou www.obchodnyserver.sk.

6. FINANČNÉ PODMIENKY
 
6.1. Cena
Sadzba ceny za objednané služby, zľavy a provízie sú kalkulované podľa platného cenníka služieb v deň objednania služby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Cenník služieb je prístupný po stlačení tlačidla „Reklama“ na úvodnej stránke portálu. V prípade, že sa zúčastnené strany dohodli na inej cene, platí cena v zmysle ich dohody. Cena pre objednávateľa sa vypočíta tak, že od cenníkovej ceny sa odpočíta prípadná cenníková zľava. Ak ide o agentúru sprostredkujúcu reklamu iným osobám, odráta sa najskôr cenníková zľava a následne, z výsledku rozdielu, agentúrna provízia. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH, ktorá je faktúrovaná podľa platného zákona. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Zobrazovanie inzerátov, ktoré nie sú sponzorované, je bezplatné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka služieb.

6.2. Platobné podmienky sponzorovaných inzerátov.
6.2.1 Fakturácia.
6.2.1.1. Faktúry sa vystavujú spravidla do 15 dní po objednaní zverejnenia sponzorovaného inzerátu na stránke www.obchodnyserver.sk a zaplatení príslušnej sumy za sponzorovaný inzerát prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa inzerátu. V prípade nezaplatenia príslušnej sumy za sponzorovaný inzerát prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa inzerátu, nebude inzerát zobrazený ako sponzorovaný.
6.2.1.2. V prípade zmeny znenia, prípadne iných údajov a charakteristík, inzerátu alebo pri skrátení doby zverejnenia inzerátu z vôle objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie príslušnej sumy za objednanú službu a inzerát je považovaný z hľadiska objednanej služby za ten istý.
6.2.1.3. Objednávateľ inzerátu s dodávateľom si v objednávke môžu dohodnúť iný spôsob finančných podmienok než je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

6.3. Platobné podmienky plošnej reklamy a ostatných služieb.
6.3.1. Fakturácia plošnej reklamy
6.3.1.1. Faktúry sa vystavujú spravidla do 15 dní po objednaní reklamy na stránke www.obchodnyserver.sk objednávateľom reklamy, potvrdení tejto objednávky prevádzkovateľom a zaplatení príslušnej sumy za reklamu prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa reklamy. V prípade nezaplatenia príslušnej sumy za reklamu prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa reklamy najneskôr v deň, ktorým je pracovný deň predchádzajúci dňu začiatku zobrazenia reklamy, má prevádzkovateľ právo reklamu nezobraziť a taktiež má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií voči nemu.
6.3.1.2. V prípade, že objednávateľ reklamy zaplatí príslušnú sumu za reklamu uvedenú v potvrdenej objednávke ako deň začiatku zobrazenia reklamy alebo ju zaplatí po tomto dni a objednávateľ reklamy splní všetky ostatné povinnosti v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, prevádzkovateľ má právo zobraziť túto reklamu v 2. pracovný deň po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa alebo zaplatení v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa. Týmto posunom sa termín konca zobrazenia nezmení a zostane taký, ako je uvedený v potvrdenej objednávke. Zároveň má prevádzkovateľ nárok na plnú sumu uvedenú v potvrdenej objednávke.
6.3.1.3. V prípade zmeny designu, znenia alebo iných údajov počas zobrazovania reklamy alebo v prípade skrátenia doby zobrazenia reklamy z vôle objednávateľa reklamy, nevzniká objednávateľovi reklamy nárok na vrátenie zaplatenej čiastky a reklama je považovaná z hľadiska objednanej služby (tovaru) za tú istú.
6.3.1.4. Objednávateľ reklamy s prevádzkovateľom si v objednávke môžu dohodnúť iný spôsob fakturácie a splatnosti než je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

6.3.2. Fakturácia ostatných služieb
6.3.2.1. Faktúry sa vystavujú spravidla do 15 dní po poskytnutí služby, prípadne do 15 dní po konci kalendárneho mesiaca podľa uváženia prevádzkovateľa. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ ostatných služieb s prevádzkovateľom si v objednávke môžu dohodnúť iný spôsob fakturácie a splatnosti než je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
6.3.2.2. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. V prípade, že platba nebude uskutočnená, prevádzkovateľ má právo odmietnuť objednávateľovi ostatných služieb objednané služby poskytnúť.

6.3.3. Omeškanie
V prípade ak je objednávateľ služieb s úhradou záväzku v omeškaní, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi ostatných služieb za každý deň omeškania penále a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

6.4. Deň úhrady platby
Za deň úhrady záväzku, zálohovej platby, platby vopred alebo inej platby zo strany objednávateľa sa považuje deň, kedy bola platba pripísaná na účet prevádzkovateľa alebo zaplatená v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

6.5. Storná
V prípade, že si objednávateľ želá zrušiť už potvrdenú objednávku reklamy, je povinný informovať písomne prevádzkovateľa najneskôr 8 pracovných dní pred dátumom zverejnenia reklamy. V neskoršom termíne má právo prevádzkovateľ faktúrovať objednávateľovi storno poplatok vo výške 100% hodnoty potvrdenej objednávky. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený faktúrovať objednávateľovi storno poplatok vo výške 100% pri zrušení už potvrdenej objednávky ostatných služieb a v prípade uvedenom v článku 6.3.1.1.

6.6. Minimálna výška objednávky
Minimálna výška objednávky je 500,- Sk. Výnimku predstavuje objednávka sponzorovaného inzerátu.
Nižšiu sumu objednávky má právo prevádzkovateľ nerealizovať.

6.7. Vymazanie užívateľa
V prípade vymazania užívateľa, objednávateľa inzerátu alebo objednávateľa reklamy na stránkach www.obchodnyserver.sk z jeho vôle bude zobrazovanie inzerátov, zobrazovanie inzerátov vo forme sponzorovaných a zverejňovanie plošnej reklamy na stránkach www.obchodnyserver.sk ukončené bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky za objednané služby a zároveň budú všetky tieto užívateľove inzeráty, sponzorované inzeráty a reklamy vymazané .

7. ŠTATISTIKY
 
Ku každej reklame sa automaticky generuje štatistika, ktorá je zadarmo prístupná objednávateľovi reklamy po prihlásení sa na www.obchodnyserver.sk a kliknutí na tlačidlo „Reklama“ na podstránke „Moja reklama“ a to maximálne 2 mesiace po skončení jej zobrazovania. Štatistika obsahuje údaje o počte videní bannera, kliknutí na banner a iné prevádzkovateľom sprístupnené údaje. Reklame vo formáte flash sa počty kliknutí nepočítajú. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné len hodnoty počtu videní. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že štatistiky sú pre obe zmluvné strany záväzným a konečným dokladom, a že plnenie bolo poskytnuté v súlade s objednávkou a týmito podmienkami.

8. REKLAMÁCIE
 
8.1. V prípade chyby na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny.
8.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu. Reklamáciu je objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (fax, email) .
8.3. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 8 hodín za deň.
8.4. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia kompenzácie vo forme dohodnutej vzájomne, ale len na tú pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.
8.5. Námietky voči už vystaveným alebo splatným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je povinný objednávateľ uplatniť písomne u prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená, inak sa na námietku neprihliada.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
9.1. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu a jednostranne vykonať zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
9.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť dňom nadobudnutia platnosti nových všeobecných obchodných podmienok.
9.3. Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať informácie, získané v rámci spolupráce, tretím osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi objednávateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa § 18 ods. 2 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu objednávateľa. Tento záväzok sa nevzťahuje na osobné údaje objednávateľa, ktoré sa štandardne zobrazujú na stránkach www.obchodnyserver.sk.
9.4. Všetky vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi SR. V prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť medzi prevádzkovateľom a objednávateľom dohodou, je príslušnosť súdu daná podľa Občianskeho súdneho poriadku.
9.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17.12.2005.

10. FORMULÁR OBJEDNÁVKY
 
10.1. Formulár objednávky reklamy:
Údaje prevádzkovateľa podľa bodu 1.1. týchto všeobecných obchodných podmienok
Fakturačné údaje objednávateľa reklamy
  -   *Názov objednávateľa
-   *Adresa sídla (názov a číslo ulice, PSČ, mesto)
-   *Poštová adresa (ak nie je totožná so sídlom)
-   *IČO
-   DIČ
-   *IČ DPH
-   *IČO
-    Bankové spojenie
-   *Kontaktná osoba
-   *E-mail
-   *Telefón
-   Fax
-   *Ide o sprostredkovateľa reklamy iných klientov ?
Reklamné špecifikácie
  -   Reklamná akcia (kampaň)
-   *Reklamný produkt
-   *Dátum začiatku zobrazenia
-   **Dátum konca zobrazenia
-   **Počet videní alebo videní (v celých tisícoch)
-   *Umiestnenie reklamy
-   *Názov banneru
-   Click trough URL (adresa v tvare http:// - kam má byť smerovaný odkaz)
-   Alt text (text, ktorý sa má zobraziť pri nasmerovaní)
-   Poznámka (prípadná ďalšia špecifikácia - napr. u *flashu šírka a výška)
-   Cena za banner bez DPH
-   Cena spolu bez DPH
-   Cena pre objednávateľa po zľave a provízii bez DPH (Prevádzkovateľ nie je platcom      DPH)
Iné údaje
    -   Číslo objednávky  
-   *Dátum objednávky
-   Iné dohody
-   Meno a funkcia oprávnenej osoby objednávateľa
-   *Podpis a pečiatka objednávateľa
Údaje označené (*) hviezdičkou sú povinné. Údaje označené (**) dvomi hviezdičkami treba vyplniť v závislosti od reklamného produktu.


 
 Copyright © 2022 Obchodný server.sk. All rights reserved. 
09.08.2022