ObchodnýServer.sk online

ObchodnýServer.sk - Najväčší internetový trh

meno:       heslo:   prihlásiť sa  
ponuky/dopyty o nás reklama a služby linky zaregistrovať sa zabudol som heslo vložiť ponuku/dopyt
 
  Copyright © stránky www.obchodnyserver.sk zrušiť 

Podmienky použitia.

      Povinosti serveru ObchodnýServer.sk, ako aj užívateľov sú uvedené v tomto dokumente. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami nesmú používať tento server. Prevádzkovateľom serveru je Leonidas, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).
      Prevádzkovateľ http://www.obchodnyserver.sk/ oprávňuje užívateľov stránky používať dokumenty, články, informácie, obrázky a pod., z jeho serveru za predpokladu, že všetky kópie budú v zmysle autorského zákona zahŕnať označenie o autorských právach (uvedenie zdroja informácií, celého názvu servera a spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje). Pri tomto bude zachovaná dobrá čitateľnosť, rovnaká farebnosť, rovnaká grafika a rovnaký formát. Dokumenty, články, informácie, obrázky, design, štruktúra a funkcie serveru, ako aj jeho zdrojový kód na stránkach http://www.obchodnyserver.sk/ sú chránené autorským zákonom a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv s tým súvisiacich. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie designu, štruktúry a funkcií serveru http://www.obchodnyserver.sk/ a prvkov použitých na tomto serveri je zakázané. Žiadne logá, informácie, grafika alebo obrázky z tohto serveru nesmú byť, bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa kopírované ani inak rozširované.
      Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať dokumenty, články, informácie a obrázky získané na serveri na nelegálne účely. Prevádzkovateľ nezaručuje úplnú presnosť, komplexnosť a aktuálnosť informácií vyskytujúcich sa na jeho stránkach. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu užívateľa bez uvedenia dôvodu. Prerušiť činnosť tejto služby na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Taktiež má prevádzkovateľ právo odstaviť server bez akéhokoľvek upozornenia.
      Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie. Prevádzkovateľ sa zrieka akýchkoľvek povinností voči užívateľom alebo inej strane.
      Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov systému alebo iné subjekty a osoby. Užívateľ nesmie v žiadnom prípade poškodzovať prevádzkovateľa. Nesmie propagovať na týchto stránkach konkurenčné služby. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na stránkach ObchodnýServer.sk .
      Server poskytuje užívateľom svoje služby zdarma, okrem služieb komerčných, u ktorých je to uvedené. Užívateľ si nebude nárokovať žiadne autorské honoráre za pridané príspevky a inzeráty.
      Užívatelia sú povinný dodržiavať právne normy krajiny, v ktorej sa nachádzajú, ako aj právne normy SR. V prípade porušenia právnych noriem alebo podmienok uvedených v tejto zmluve s užívateľom môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch oprávneným orgánom.
      Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky použitia servera a užívateľ sa zaväzuje tieto podmienky naďalej dodržovať. V prípade, že s niektorou úpravou nesúhlasí, prestane ich používať.


 
 Copyright © 2024 Obchodný server.sk. All rights reserved. 
19.05.2024